درباره سرزمین آگاهی

ما برای افزایش سطح آگاهی مردم عزیزدر سراسر دنیا، از سال ۱۳۹۸ ، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش آگاهی همزبان های عزیزمان در سراسر دنیا، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.